Protection des données

El lloc web i el domini cannentia.com corresponen a Joan Puig Colomer, amb CIF 40513165E i domicili al C/ Marina, 22 , de Corçà (CP 17121), adreça electrònica info@cannentia.com, inscrita al Registre Mercantil de , Tom , Foli , Secció , Full , Inscripció .

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Can Nentia o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Can Nentia presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Can Nentia autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Can Nentia es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.cannentia.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Can Nentia actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Can Nentia manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Can Nentia fins a la contractació expressa d’una comanda.
Can Nentia es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Can Nentia no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Ce site utilise des cookies. Si vous continuez à naviguer, nous considérerons que vous acceptez son utilisation. Plus d'informations sur les cookies